Quyết định số 25 ngày 11-3-2019 về việc thôi không kiêm nhiệm Kế toán Trưởng Công ty CP Cơ khí Điện lực